Kontakt pro velkoobchodní spolupráci: +420 606 618 281

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) provozovatele Check-in services s.r.o.,  se sídlem Sokolská 1614/64, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 060 84 575, provozovna na adrese Přístavní 1315/7, 170 00, Praha 7 - Holešovice.

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je výše uvedený provozovatel, jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující který může být spotřebitelem či vystupovat v pozici osoby podnikající (dále též „kupující“).

Nákup v internetovém obchodě www.mobler.cz a právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb. – ve vztazích se spotřebiteli), oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, vztahujícími se na podnikatele, jakož i předpisy souvisejícími, bez uplatnění zákonných ustanovení chránících zájmy spotřebitelů. Ustanoveními těchto VOP se řídí právní vztahy mezi prodávajícím a podnikateli jen případě, je-li tak výslovně uvedeno, přičemž v jiných případech se na podnikatele tyto VOP nevztahují. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Tyto obchodní podmínky obdrží kupující taktéž v potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.
Prodávající ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku uvádí, že není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými zvláštními kodexy chování.

Kupující bere na vědomí, že je nezbytné, aby tyto VOP důkladně prostudoval před objednáním jakéhokoli zboží či před registrací do on-line e-shopu. Provedením objednávky či registrací do on-line e-shopu kupující potvrzuje souhlas s těmito VOP.

  1. Vymezení pojmů

Kupní (spotřebitelská) smlouva či jen smlouva – smlouva kupní, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku v případě oboustranné modifikace závazku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. K uzavření kupní smlouvy dochází závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky, případně způsobem uvedeným v čl. VIII. těchto VOP.
Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce a Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu plynoucí z příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a ochrany oprávněných zájmů jejích účastníků a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
Náklady kupujícího na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou ve výši, závislé na tarifu telekomunikačních či datových služeb, které kupující používá a prodávající nemá nad jejich výší kontrolu ani z jeho strany nedochází k jakémukoli navyšování těchto nákladů.
Technické specifikace produktů se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky zboží mají pouze informativní charakter.
Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Dodavatel / prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující - je spotřebitel nebo podnikatel. Uváděn též jako „zákazník“.

Spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Závazným potvrzením objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem).

Podnikatel – je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

  1. Zabezpečení a ochrana informací (ochrana osobních údajů)

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a v případě zvláštního souhlasu kupujícího, který uděluje svou registrací do elektronického obchodu, též marketingových akcí prodávajícího a v žádném případě nebudou poskytnuty třetím stranám, není-li dále uvedeno jinak. Výjimkou jsou údaje poskytnuté dopravci, sloužící k rychlé a komfortní dodávce Vámi objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání, případně též telefonního čísla a e-mailové adresy). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytovány výlučně dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a případně marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění (dále jen „ZOOU“). Kupující předá pouze osobní údaje o své osobě, v přesné a úplné podobě, a dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů, v předaném rozsahu (jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail), pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a případně využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Mobler, Přístavní 1315/7, Praha 7 – Holešovice. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního e-mailu na adresu info@mobler.cz. Osobní údaje předané za účelem realizace smluvního vztahu budou uchovávány pouze do doby úplného vypořádání vzájemných závazků a zániku či promlčení případných práv plynoucích ze smluvního vztahu, nejdéle však po dobu 5 let. Pro marketingové účely budou osobní údaje uchovávány pouze po dobu registrace kupujícího v elektronickém obchodu, nevyjádří-li kupující nesouhlas s takovým zpracováním.
Kupující bere na vědomí, že předání osobních údajů prodávajícímu je dobrovolné, přičemž v případě nesouhlasu se zpracováním jeho osobních údajů může být znemožněna realizace smluvního vztahu. Kupující dále bere na vědomí, že bez souhlasu je prodávající oprávněn jeho osobní údaje zpracovávat jen ve smyslu § 5 odst. 2 ZOOU.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (zejména prostřednictvím svého uživatelského účtu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu prodávajícím a dalších zákonných práv k těmto údajům plynoucím z § 11 a 21 ZOOU.
Zákazník svým svobodným rozhodnutím, stisk tlačítka „Objednat“, či provedením registrace v internetovém obchodu www.mobler.cz, dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek tak, jak je popsána v těchto VOP.

  1. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny, přičemž jejich autenticita a správnost musí být potvrzena prodávajícím v rámci potvrzení objednávky. Ke kupní ceně zboží budou připočteny případné poplatky za dopravné, balné apod., popřípadě za zpoplatněný způsob úhrady zboží, které budou před odesláním objednávky přehledně přičteny k ceně zboží dle kupujícím zvoleného způsobu dopravy. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené v on-line e-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží dodáváno v rámci území České republiky, nebude-li v rámci objednávky sjednáno jinak.

Kupní cena musí být v plné výši uhrazena před expedicí zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se tedy pro nákup zboží v e-shopu Möbler nepoužije.

  1. Objednávka

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání, která byla potvrzena ze strany prodávajícího. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má případně možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti s tím, že není-li uvedeno jinak, je nabídka zboží a jeho cena platná po dobu zobrazení v on-line e-shopu.

Vyznačená skladová dostupnost je pouze orientační. V případě nedostupnosti zboží či jeho momentálního vyprodání, budete o této skutečnosti informováni bez zbytečného odkladu.

Všechny informace o produktech jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů, ovšem nelze zcela vyloučit jejich nepřesnost (například cena produktu či měrná jednotka) a pro takový případ prodávající dostojí svým informačním povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou, jakmile se o nich dozví. V případě nesouhlasu objednávajícího si prodávající vyhrazuje právo objednávku stornovat. U každé položky je vždy vyznačena její dostupnost, cena, popis zboží, fotografie a další informace potřebné pro výběr produktu kupujícím. Fotografie zboží mohou mít v některých případech pouze ilustrativní charakter.

V případě využití on-line e-shopu pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Je nezbytné, aby kupující věnoval kontrole objednávky před jejím odesláním náležitou pozornost. K potvrzení objednávky ze strany kupujícího dojde jejím odesláním. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní (viz dále) či v objednávce. Bez zbytečného odkladu poté prodávající potvrdí (akceptuje) objednávku, čímž se považuje kupní smlouva za uzavřenou.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Kupující se může k usnadnění nákupu registrovat v on-line e-shopu a vytvořit si tak vlastní uživatelský účet. Na základě registrace kupujícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní a provádět objednávky zboží. Kupující však může provádět objednávky zboží též bez registrace, která je tedy nepovinná.
Při registraci do on-line e-shopu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a je povinen je řádně aktualizovat.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto VOP).
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  1. Odstoupení od smlouvy a zrušení objednávky

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel
Kupující spotřebitel má právo v souladu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží (bez uvedení důvodu a bez sankce), pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem či mimo obvyklé obchodní prostory prodávajícího. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu na níže uvedenou adresu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží, nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je uveden v Příloze č. 1 těchto VOP a je jejich nedílnou součástí. Upozorňujeme, že výše uvedeným způsobem nelze řešit případnou reklamaci vadného zboží – viz kapitola o reklamaci a práva z vadného plnění.
V případě odstoupení od smlouvy doručí kupující zboží zpět prodávajícímu na adresu shodnou s adresou pro odstoupení od smlouvy nebo je tam po předchozí domluvě předá, a to vše bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží zpět prodávajícímu v případě odstoupení kupujícího nese kupující, včetně nákladů na vrácení zboží, které nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

Odstoupení od kupní smlouvy a zboží zasílejte na adresu:
Mobler.cz, Přístavní 1315/7, Praha 7 – Holešovice, 170 00
Zboží musí kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, bez známek používání, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, s kompletními nabývacími doklady (faktura, účtenka, návod, záruční list, příslušenství) ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Nesplnění povinnosti kupujícího spotřebitele dle předchozí věty však nemá vliv na jeho právo na odstoupení od smlouvy dle tohoto čl. 5. Kupující spotřebitel ve smyslu § 1833 občanského zákoníku odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, kdy v takovém případě může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.
Kupní cena za vrácené zboží bude kupujícímu spotřebiteli vrácena do 14 dnů od odstoupení od smlouvy obdobným způsobem, jakým ji prodávající přijal, případně po domluvě lze provést vrácení peněz i jiným vhodným způsobem, nejlépe pak bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího. Spolu s kupní cenou za vrácené zboží bude kupujícímu vrácena též přiměřená hodnota nákladů na dodání zboží kupujícímu, přičemž však platí, že pokud kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (k osobnímu převzetí se nepřihlíží). Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen ve smyslu § 1832 odst. 4 občanského zákoníku vyplatit kupujícímu výše uvedené finanční prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo nezvratně prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

5.1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

5.2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

5.3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

5.4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

5.5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

5.6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

5.7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

5.8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

5.9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

5.10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,

5.11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

5.12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Další skutečnosti spojené s odstoupením
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od kupní smlouvy ve výše uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup. Kupující bere na vědomí skutečnost a souhlasí s tím, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Pakliže byla poskytnuta doprava zdarma a vzhledem k úplnému nebo částečnému odstoupení od smlouvy již nejsou podmínky pro poskytnutí této slevy splněny, bude částka za dopravu odečtena z vrácené kupní ceny zboží, ovšem vždy za respektování pravidla, že kupující má nárok na vrácení ceny nejlevnější možné dopravy zboží (viz výše). Ustanovení uvedené v předchozích třech větách se uplatní též na kupujícího podnikatele, vyjma práva na vrácení ceny dodání zboží kupujícímu podnikateli.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel
V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se na odstoupení od kupní smlouvy ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku.

  1. Platební podmínky a způsob dopravy

Prodávající akceptuje on-line platby předem, kdy k úhradě zboží je možné využít platební kartu, která umožňuje on-line platby či bezhotovostní převod z účtu kupujícího na účet prodávajícího. Seznam akceptovaných platebních karet či jiných způsobů on-line úhrady kupní ceny, včetně platebních údajů pro bezhotovostní bankovní převod, bude uveden při objednávce zboží v části volby úhrady kupní ceny. V této části objednávky bude též přehledně uvedena cena, kterou kupujícím zvolený způsob platby bude kupujícího stát, za předpokladu, že je takový způsob zpoplatněn.

Zboží běžně prodávající expeduje do 14 dnů od připsání kupní ceny na jeho účet. V případě, že by objednané zboží nebylo skladem, bude kupující obratem upozorněn na některý z jím zadaných kontaktních údajů a budou mu sděleny informace o dostupnosti a dodání zboží. Lhůta pro dodání bude tímto prodloužena, neprojeví-li kupující nesouhlas s pozdější expedicí zboží.

K dodání zboží bude možné využít služeb společnosti TOPTRANS EU, a.s., kdy cena dopravy bude dle objemu dodávaného zboží uvedena v rámci provádění objednávky v části volby způsobu doručení zboží. Cena dopravy bude připočtena k ceně zboží.
Kupující má možnost též objednat osobní převzetí zboží v provozovně prodávajícího na adrese Přístavní 1315/7 Praha 7 – Holešovice.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

V odůvodněných případech může prodávající omezit způsob dopravy, a to zejména z důvodu vyšší hodnoty či choulostivosti zboží a tedy vyšší potřeby jeho ochrany.

  1. Reklamační řád

7.1. Všeobecná ustanovení
Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Check-in services s.r.o., se sídlem Sokolská 1614/64, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 060 84 575, provozovna na adrese Přístavní 1315/7, 170 00, Praha 7 – Holešovice a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.
Kupující, kterým může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.
Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné právní předpisy.
Převzetím zboží u kupujících podnikatelů je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci. V případě je-li kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího resp. převzetí od dopravce.
Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství apod.).
Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

7.2. Délka záruky
Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě (dokladu o prodeji) či jiném průkazném dokladu.
Při prodeji spotřebního zboží je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, nestanoví-li zvláštní právní předpis nebo dohoda mezi prodávajícím a kupujícím lhůtu delší. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním či dodacím listě nebo faktuře. Není-li uvedeno, platí záruka dle těchto VOP. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců), která se vztahuje na vady, které se u spotřebního zboží vyskytnou v uvedené době od převzetí a ve které je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, plyne-li toto ze závazného dokumentu či jiného zákonem předpokládatelného dokladu. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží posuzováno prodávajícím v reklamačním řízení za předpokladu, že byla reklamace oprávněná. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
Je-li kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu.
Výše uvedená práva z vadného plnění se ve smyslu § 2167 občanského zákoníku neuplatní u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci. Stejně tak se uvedená práva z vadného plnění neuplatní na vady, které na zboží vznikly nešetrnou manipulací či nešetrným používáním, popřípadě vnějšími vlivy, které nemají původ v samotném zboží (mechanická poškození), popřípadě na vady, o kterých při koupi kupující věděl či je sám způsobil.
Pro kupujícího podnikatele se uplatní obecná úprava práv z vadného plnění bez úpravy chránící spotřebitele, nedohodnou-li se účastníci smluvního vztahu jinak.

7.3. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz tento Reklamační řád). Reklamaci je možné uplatnit v místě provozovny prodávajícího na adrese Mobler.cz, Přístavní 1315/7, 170 00, Praha 7 – Holešovice, kam je třeba reklamované zboží k vyřízení reklamace dopravit. O reklamaci bude vždy vyhotoven reklamační protokol s datem uplatnění reklamace a popisem tvrzených závad zboží.

7.3.1. Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera je nezbytné provést spolu s dopravcem kontrolu vnějšího stavu zásilky (počet balíků, neporušenost obalu, neexistence zjevných vad na zboží). Doporučujeme poškozenou zásilku nepřebírat a odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. O takovém postupu je třeba s přepravním partnerem sepsat protokol. Stejně tak je třeba postupovat v případě, že je zboží s výhradou jeho poškození či poškození obalu převzato. Každý takový případ je třeba bezodkladně též nahlásit prodávajícímu, aby mohl byt takový stav co nejdříve vyřešen.

7.3.2. Kupující může vadné zboží k reklamaci zaslat na své náklady přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího Přístavní 1315/7, 170 00, Praha 7 - Holešovice. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE"a obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, záruční list (pokud byl ke zboží dodán), podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a telefonní číslo), případně též návrh na vyřešení reklamace, pokud bude uznána jako oprávněná. Bez výše uvedeného nemusí být prodávající schopen řádně vyhodnotit reklamaci. Tento postup je doporučen kupujícímu spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

7.3.3. Při uplatnění reklamace a zaslání reklamovaného zboží prodávajícímu, zvolí kupující přiměřený způsob doručení zásilky (v žádném případě není možné zasílat reklamované zboží na dobírku) tak, aby bylo zajištěno její bezpečné doručení za přiměřené náklady.

7.3.4. Kupující, který není spotřebitelem, doloží platnost záruky předložením příslušného dokladu, ze kterého bude záruka pro podnikatele plynout.

7.3.5. Zboží předané k reklamaci bude prověřeno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

7.3.6. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

7.4. Způsob vyřízení reklamace

7.4.1. Je-li kupujícím spotřebitel a reklamace zboží je oprávněná, může kupující požadovat jeho opravu. Pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, popřípadě oprava zboží není možná, může kupující požadovat výměnu zboží. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu resp. opravu takové součásti, přičemž není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že pokud bude možné vyřešit reklamaci opravou, bude tento postup upřednostněn před výměnou zboží.
Kupující má právo na výměnu zboží či předmětné součásti zboží i v případě odstranitelné vady, pokud se taková vada vyskytla opakovaně či se takové vady vyskytly ve větším počtu. V takovém případě má kupující též právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží (pokud mu taková práva přísluší), může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
Volbu způsobu vyřízení reklamace v rámci výše uvedených zákonných možností provádí kupující.
V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.
O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace, končí-li lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den. O způsobu vyřízení reklamace bude kupující vhodným způsobem vyrozuměn. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že kupní smlouva byla ze strany prodávajícího porušena podstatným způsobem.
Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován.

7.4.2. Je-li kupujícím podnikatel (nevstupuje do smluvního vztahu s prodávajícím jako spotřebitel), plynou pro něj práva z vadného plnění dle obecně závazných právních předpisů bez úpravy vztahující se k ochraně práv spotřebitelů.

7.4.3. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy byla reklamace vyřízena je prodávající, oprávněn kupujícímu účtovat částku za uskladnění, a to ve výši v daném místě a čase obvyklé.

7.4.4. V případě oprávněné reklamace náleží kupujícímu nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

  1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Kupující spotřebitel je oprávněn v případě sporu s prodávajícím, který plyne ze vzájemného spotřebitelského vztahu, obrátit se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je pro zboží nabízené v on-line obchodě mobler.cz Česká obchodní inspekce. Předmětné řízení před subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno (strany si nesou jen vlastní náklady řízení) a jeho smyslem je vyřešení sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím bez nutnosti vynakládat finanční prostředky na soudní řízení. Řízení před subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů blíže upravuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve svých ustanoveních § 20d až § 20m. Další bližší informace lze získat na internetových stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím evropské platformy nabízející spotřebitelům přístup k on-line řešení spotřebitelských sporů, kdy předmětný formulář je dostupný na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

  1. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2016.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění, přičemž pro kupujícího je rozhodné znění účinné v okamžiku provedení objednávky.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
Tyto VOP jsou k dispozici v provozovně prodávajícího nebo jako na stránkách www.mobler.cz.


Příloha č. 1 – Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Mobler.cz, Přístavní 1315/7, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy ze dne (--zde uveďte datum uzavření smlouvy--) na koupi zboží (--zde uveďte název zakoupeného zboží, vhodné je též uvést číslo objednávky--)

Kupní cenu a případně další plnění požaduji uhradit na bankovní účet č. (--zde doplňte číslo účtu na který má dojít k vrácení finančního plnění pro případ takovéto možnosti--)

(--Zde uveďte své jméno, příjmení a svou adresu--)

(--Zde doplňte datum a místo soupisu oznámení o odstoupení smlouvy a svůj podpis--)

 

×

Splátková kalkulačka ESSOX