Kontakt pro velkoobchodní spolupráci: +420 606 618 281

Vrácení a reklamace

Odstoupení od smlouvy a zrušení objednávky- Vrácení zboží , zjednodušená varianta

(nenahrazuje základní text vrácení zboží v obchodních podmínkách)

 

 • Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel
  Kupující spotřebitel má právo v souladu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží (bez uvedení důvodu a bez sankce
 • V případě odstoupení od smlouvy doručí kupující zboží zpět prodávajícímu na adresu shodnou s adresou pro odstoupení od smlouvy nebo je tam po předchozí domluvě předá, a to vše bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Odstoupení od kupní smlouvy a zboží zasílejte na adresu:
  Check-in services s.r.o., Přístavní 1315/7, 170 00, Praha 7 – Holešovice.
 • Kupní cena za vrácené zboží bude kupujícímu spotřebiteli vrácena do 14 dnů od odstoupení od smlouvy obdobným způsobem, jakým ji prodávající přijal.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel
V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se na odstoupení od kupní smlouvy ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouv:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Check-in services s.r.o., Přístavní 1315/7, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy ze dne (--zde uveďte datum uzavření smlouvy--) na koupi zboží (--zde uveďte název zakoupeného zboží, vhodné je též uvést číslo objednávky--)

Kupní cenu a případně další plnění požaduji uhradit na bankovní účet č. (--zde doplňte číslo účtu na který má dojít k vrácení finančního plnění pro případ takovéto možnosti--)

(--Zde uveďte své jméno, příjmení a svou adresu--)

(--Zde doplňte datum a místo soupisu oznámení o odstoupení smlouvy a svůj podpis--)

 

 

Zjednodušený reklamační řád

(nenahrazuje základní text vrácení zboží v obchodních podmínkách)

Všeobecná ustanovení
Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Check-in services s.r.o., se sídlem Sokolská 1614/64, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 060 84 575, provozovna na adrese Přístavní 1315/7, 170 00, Praha 7 – Holešovice a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

 • Kupující, kterým může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

 • Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

 • Převzetím zboží u kupujících podnikatelů je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci. V případě je-li kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího resp. převzetí od dopravce.

 • Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství apod.).
 • Délka záruky
  Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě (dokladu o prodeji) či jiném průkazném dokladu.

 • Při prodeji spotřebního zboží je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
 • Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží posuzováno prodávajícím v reklamačním řízení za předpokladu, že byla reklamace oprávněná.
 • Záruční podmínky
  Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz tento Reklamační řád). Reklamaci je možné uplatnit v místě provozovny prodávajícího na adrese Check-in services s.r.o., Přístavní 1315/7 Praha 7 – Holešovice, kam je třeba reklamované zboží k vyřízení reklamace dopravit.
 • O reklamaci bude vždy vyhotoven reklamační protokol s datem uplatnění reklamace a popisem tvrzených závad zboží.

 

 • Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera je nezbytné provést spolu s dopravcem kontrolu vnějšího stavu zásilky .

 

 • Kupující může vadné zboží k reklamaci zaslat na své náklady přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího Check-in services s.r.o., Přístavní 1315/7, 170 00, Praha 7 - Holešovice.

 

12       Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

13       Způsob vyřízení reklamace

Je-li kupujícím spotřebitel a reklamace zboží je oprávněná, může kupující požadovat jeho opravu

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.  Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů.

14             Je-li kupujícím podnikatel (nevstupuje do smluvního vztahu s prodávajícím jako spotřebitel), plynou pro něj práva z vadného plnění dle obecně závazných právních předpisů bez úpravy vztahující se k ochraně práv spotřebitelů.

×

Splátková kalkulačka ESSOX